top of page

derde graad

De school biedt negen studierichtingen aan. Al die richtingen bereiden je door algemene vorming voor op hoger onderwijs. 
Kiezen voor een van onze richtingen is dus kiezen om na het zesde jaar nog minimaal drie jaar verder te studeren.

In de derde graad krijg je zeven tweepolige richtingen (economie-moderne talen, economie-wiskunde, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, moderne talen-wetenschappen en wetenschappen-wiskunde). Daarnaast zijn er nog twee éénpolige studierichtingen (humane wetenschappen en moderne talen).

 

Tweepolige studierichtingen

economie

Er zijn zeven richtingen die een combinatie van twee polen vormen.
 

Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.
• Analyse van macro- en micro-economische concepten 
• Strategische planning en marketingbeleid 
• Aspecten van fi nanciering
• Accounting en analyse van de jaarrekening 
• Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek

Latijn

De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. 

moderne talen

De leerlingen  verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
• Uitgebreid pakket moderne talen: Duits, Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en 
taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur 

wetenschappen

Hier komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.
De leerlingen denken conceptueel mee 
vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.
• Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica
• Onderzoeksvaardigheden en labo

wiskunde

De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.  In het vijfde jaar hebben alle leerlingen die kiezen voor een studierichting met de component wiskunde 6 uur wiskunde.  In het zesde jaar is er de mogelijkheid om uit te breiden naar 8 uur wiskunde.
• Uitgebreid pakket wiskunde
• Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren

Eénpolige studierichtingen

humane wetenschappen

Humane wetenschappen combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek.
Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade.
Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en 
de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfi naliteit die een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen combineert.
De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal: Spaans. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde

Lessentabellen per richting (2024-2025)

tweepolige richtingen

éénpolige richtingen

tweepolig
eenpolig
lestabellen
bottom of page