top of page

derde graad

De school biedt negen studierichtingen aan. Al die richtingen bereiden je door algemene vorming voor op hoger onderwijs. 
Kiezen voor een van onze richtingen is dus kiezen om na het zesde jaar nog minimaal drie jaar verder te studeren.

In de derde graad zijn de alle richtingen tweepolig, behalve humane wetenschappen. De meeste studierichtingen zijn dus gevormd door een combinatie te maken van twee studiepolen.

studiepolen in de derde graad

onderzoekend en ontwerpend leren
onderzoekend en ontwerpend leren

onderzoekend en ontwerpend leren

press to zoom

outdoor learning

press to zoom

sportdag

press to zoom
onderzoekend en ontwerpend leren
onderzoekend en ontwerpend leren

onderzoekend en ontwerpend leren

press to zoom
1/6

economie

Binnen economie gaan we op zoek naar de verbanden tussen actualiteit en de economische situatie. Vanuit een interesse voor economisch-maatschappelijke problemen gaan we de analytische toer op.

Elementen die hierbij veel aandacht krijgen zijn logisch nadenken, een kritische blik en probleemoplossende vaardigheden. 

De leerstof in de derde graad is ingedeeld in algemene economie en bedrijfswetenschappen. Het onderdeel algemene economie bestudeert de relaties tussen gezinnen, bedrijven en overheid. Enkele onderwerpen die hier aan bod komen zijn prijsvorming, overheidsingrijpen, inkomensherverdeling, internationale handel... 

In het onderdeel bedrijfswetenschappen leren we beleidsbeslissingen nemen op het niveau van bedrijven. Dit vormt m.a.w. een meer praktische invulling van de economische realiteit: hoe start je een onderneming, hoe beoordeel je de prestaties van je onderneming, welke financierings- en vennootschapsvormen bestaan er, wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen... 

Het vak economie helpt je inzichten en vaardigheden ontwikkelen, die je voorbereiden op je rol als lid van de maatschappij, op verdere studies en je latere beroepsloopbaan.

Latijn

Nu de ‘technische’ studie van het Latijn (grammatica) voltooid is,

worden de leerlingen in de laatste twee jaren helemaal ondergedompeld in de beschaving van de Klassieke Oudheid, die ook nu nog steeds een beslissende invloed uitoefent op onze maatschappij. 

We doen dit aan de hand van teksten uit zes verschillende genres: het heldendicht (Vergilius), de poëzie (Catullus en Martialis), de welsprekendheid (Cicero), de filosofie (Cicero, Seneca e.a.), de rechtspraak (Romeins Recht) en de geschiedschrijving (Tacitus en Suetonius). Daarnaast bieden we leerlingen in 5 en

6 de kans om hun vertaaltalenten los te laten op de Vlaamse Latijn-Olympiades. 

Het vak Latijn biedt een sterke literaire, sociale en culturele vorming. We richten ons namelijk op een door- gedreven studie van de Latijnse cultuur en teksten, om vanuit een ruime historische context verschillen en gelijkenissen te zoeken met onze moderne wereld. Kortom, een studierichting met het vak Latijn geeft een brede, algemene vorming, die niet enkel voorbereidt op hogere studies, maar ook op het verdere leven.

moderne talen

De component moderne talen omvat Duits, Engels en Frans.

De aandacht gaat naar de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven),
de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige lectuur en cultuur.

Gericht op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in moderne vreemde talen (bijvoorbeeld leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen…);

  • competentie op vlak van taalbeschouwing: analyseren van en reflecteren op taalstructuren, communicatie, taalfenomenen…

  • interculturele competenties: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren.

wetenschappen

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fy- sica en aardrijkskunde. In het domein van de wetenschappen leer je diepgaand de natuurverschijnselen observeren, analyseren, begrijpen en hun toepassingen in de techniek kennen.

Aan de hand van experimenten in het schoollabo en een stevige theoretische basis, leer je kritisch omgaan met gegevens en leer je wetenschappelijk denken. De noodzakelijke basis voor alle hogere studies met een wetenschappelijke inslag leer je in de component wetenschappen.

Onderzoekscompetenties wetenschappen worden verworven tijdens de practica in de lessen maar ook, en daar onderscheidt onze school zich van vele anderen, door het vak STEM O&O.
Elke wetenschapsleerling volgt minstens gedurende één jaar STEM O&O.  Geïnteresseerde leerlingen krijgen de kans om een voorbereidingstraject voor het toelatingsexamen arts-tandarts te volgen en daar een aantal STEM-uren aan te besteden. Als wetenschapsleerkrachten zijn we trots op de hoge slaagcijfers van onze leerlingen.

wiskunde

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een hoger niveau van algemeenheid en abstractie.  Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Voor de component wiskunde kan in de derde graad de zesuurscursus nog uitgebreid worden tot acht uur.

Een studierichting met de component wiskunde is gericht op het ontwikkelen van:

  • een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie, competenties in het uitvoering van wiskundige technieken, …

  • attitudes van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis…

  • inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen.

humane wetenschappen

Leerlingen die  humane wetenschappen volgen,  hebben een brede interesse in menselijke, maatschappelijke en culturele fenomenen. In de derde graad worden de onderzoeksvaardigheden en het kritisch redeneren verder aangescherpt en leren leerlingen een onderbouwd standpunt innemen.
Binnen het vak cultuurwetenschappen bestudeer je culturele fenomenen in de eigen cultuur, het verleden en in andere hedendaagse samenlevingen. Je leert dat media in tal van opzichten een belangrijke maatschappelijke betekenis hebben. Je verdiept je in een aantal maatschappelijke velden (het sociale veld met focus op armoede, het economische, politieke en juridische veld) en besteedt aandacht aan kunst.
Verder denk je ook na over mens, wereld, God en over het denken zelf. Zo begeef je je op het terrein van ethiek en filosofie. Binnen het vak gedragswetenschappen staat de mens centraal. In het vijfde jaar staat ontwikkelingspsychologie op het programma: je leert hoe elke persoon zichzelf wordt in zijn zoektocht naar identiteit. Hierbij verwerf je inzichten in factoren die de ontwikkeling van de persoonlijkheid kunnen bevorderen maar eveneens kunnen verstoren. In het zesde jaar ligt de klemtoon op sociologie. Het centrale thema is diversiteit. Je verwerft inzichten in hoe samenleven met verschillen bevorderend kan zijn maar ook kan leiden tot conflicten, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.

economie
Latijn
moderne talen
wetenschappen
wiskunde
humane
bottom of page