top of page

tweede graad

keuzes in de tweede graad

economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een

brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

De richting economische wetenschappen in de tweede graad vormt de ideale basis voor het volgen van de studierichtingen economie-moderne talen of economie-wiskunde in de derde graad ASO.
 

Bij economische wetenschappen kan gekozen worden uit de leerweg met 4 uur wiskunde en die met 5 uur wiskunde. Wie in de derde graad wil kiezen voor een studierichting met een wiskundepool, neemt best de leerweg met 5 uur wiskunde.
 

humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je kiest humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. In deze richting leer je hoe de mens denkt en zich gedraagt in de wereld rondom ons. Je maakt kennis met de vakken sociologie, psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.
In het vak sociologie en psychologie verklaar je vanuit wetenschappelijke theorieën de gedachten en het gedrag van mensen. Je analyseert de hedendaagse samenleving en denkt na over maatschappelijke thema's en ontwikkelingen.
In het vak filosofie leer je nadenken over de mens, de wereld rondom ons en de zin van het leven. 
In het vak kunstbeschouwing leer je kijken en luisteren naar kunst en leer je vorm, inhoud, functie en context van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
Bij dit alles leer je steeds om kritische vragen te stellen en worden onderzoeksvaardigheden aangeleerd : hoe informatie verzamelen, verwerken, interpreteren en rapporteren.

De richting humane wetenschappen in de tweede graad vormt de ideale basis voor het volgen van de studierichting humane wetenschappen in de derde graad ASO.

Latijn

moderne talen

In de tweede graad wordt de brug geslagen tussen 'technische' taalstudie van Latijn en lectuur van authentieke teksten uit de Oudheid.
De verworven kennis van woordenschat en taalstudie uit de eerste graad wordt opgefrist en uitgebreid: je krijgt nu onder andere inzicht in de structuur van zinnen en leert langere, samengestelde zinnen ontrafelen.

De taalstudie staat ten dienste van de literatuur. Dat authentiek materiaal varieert van korte fabels en grafschriftjes tot het verslag van Caesars veroveringstocht in Gallië, poëtische verhalen en brieven.
Je leert ook de literaire schoonheid van een tekst ontdekken en bovendien zal aandacht vaker gaan naar de waarde van een tekst voor lezers vandaag.
In de lessen antieke cultuur worden nu historische thema's belicht (vb. Hannibal over de Alpen).  

Bij Latijn kan gekozen worden uit de leerweg met 4 uur wiskunde en die met 5 uur wiskunde. Wie in de derde graad wil kiezen voor een studierichting met een wiskundepool, neemt best de leerweg met 5 uur wiskunde.
 

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als extra vreemde taal. 
De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

De richting moderne talen in de tweede graad vormt de ideale basis voor het volgen van een studierichting met de component moderne talen in de derde graad.

Bij moderne talen kan gekozen worden uit de leerweg met 4 uur wiskunde en die met 5 uur wiskunde. Wie in de derde graad wil kiezen voor een studierichting met een wiskundepool, neemt best de leerweg met 5 uur wiskunde.
 

natuurwetenschappen

De richting natuurwetenschappen is een sterk theoretische richting. Ze combineert een brede algemene vorming met probleemoplossend en onderzoekend leren vanuit de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. In deze vakken leer je diepgaand de natuurverschijnselen observeren, ontleden en begrijpen.
Aan de hand van experimenten in het schoollabo en een stevige theoretische basis, leer je kritisch omgaan met gegevens en leer je wetenschappelijk denken. Toepassingen uit het dagelijks leven en aandacht voor de actualiteit maken het dan weer een stuk conreter.

Tijdens de practica wordt aangeleerd hoe je een 'wetenschappelijk verantwoord onderzoek' uitvoert. Hierbij leer je ook selecteren uit meerdere informatiebronnen.

De richting natuurwetenschappen in de tweede graad vormt de ideale basis om een wetenschappelijke richting in de derde graad te volgen.

economie
humane
Latijn
moderne talen
natuuwetenschappen
bottom of page